POLITIKA INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI

Vyhlásenie prevádzkovateľa

Vzhľadom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov - General Data Protection Regulation (ďalej len GDPR), smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/680 a zákon č.18/2018 Z.z. - Zákon o ochrane osobných údajov, prijímame nasledujúci dokument.

Zabezpečíme, aby osobné a iné citlivé údaje obsiahnuté v našich informačných systémoch boli chránené proti poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému prístupu a sprístupneniu, poskytnutiu alebo zverejneniu, ako aj pred akýmkoľvek iným neprípustným spôsobom spracúvania.

Zabezpečíme, aby boli spracúvané len za účelmi a v rozsahu uvedenými v evidencii spracovateľských činností.

Vyhlasujeme, že na dosiahnutie tohto cieľa využijeme všetky organizačné, personálne a informačné možnosti v súlade s dobrými mravmi a rozumnou mierou nákladovosti.

Zaväzujeme sa pracovať v súlade a s rešpektovaním platných zákonov Slovenskej republiky, platných medzinárodných noriem a v maximálnej možnej miere chrániť osobné údaje v našich systémoch.

Všetky zlepšenia a postupy informačnej bezpečnosti budeme v budúcnosti zavádzať v súlade s platnými vyhláškami a metodickými usmerneniami.

Za účelom podpory tejto politiky sme v minulosti vypracovali bezpečnostnú dokumentáciu vrátane bezpečnostných smerníc. V súvislosti s účinnosťou zákona 18/2018 Z.z. od 25.mája 2018 sme spracovali aktualizáciu bezpečnostnej dokumentácie a zaviedli do praxe základné princípy GDPR. Tieto dokumenty sú umiestnené na prevádzke a sú k dispozícii dotknutým osobám.

Prijímame týmto opatrenia a postupy ochrany osobných údajov uvedené v GDPR bezpečnostnej dokumentácii so záväzkom neustáleho zlepšovania a zdokonaľovania našej práce.

Za ochranu osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ a poverený personál.

Spracovanie osobných údajov Newsletter

Súhlas so spracovaním osobných údajov (celé znenie podmienok nájdete tu)

Ja, dolu podpísaný(á), v súlade s § čl. 6 písm. a) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a poučenísubjektov údajov (ďalej iba „GDPR“)

udeľujem týmto dobrovoľne výslovný súhlas

k tomu, aby Zuzana Medeková, Kozmetický salón Zuzka so sídlom Sokolská 177, 958 01 Partizánske,IČO: 37362836, a ZM salone, s.r.o., Royal Beauty Wellness & Beauty studio so sídlom Sokolská 177, 958 01 Partizánske, IČO 43937071 (ďalej len „Správca“) spracovávala, zhromažďovala a uchovávala e-mailovú adresu v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi, a to za účelom marketingovej propagácie výrobkov a spracovanie pre splnenie právnej povinnosti Správcu. Súhlas môže byť písomne kedykoľvek odvolaný. Odvolanie súhlasu je treba previesť písomne na e-mail: royalbeautyto@gmail.com. Týmto potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so spôsobom narábania s osobnými údajmi Správcom, a že som mu dobre porozumel/a.

Prehlasujem, že som si vedomý/á, že mám právo:

  • vziať svoj súhlas kedykoľvek naspäť;
  • na potvrdenie o spracovaní osobných údajov;
  • požadovať odstránenie svojich osobných údajov;
  • na obmedzenie spracovania svojich osobných údajov;
  • upravovať svoje osobné údaje;
  • vedieť, akým príjemcom sú moje osobné údaje poskytované;
  • vzniesť námietky proti spracovaniu osobných údajov;
  • preniesť si svoje osobné údaje k inému správcovi;
  • podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov;

Správca je povinný osobné údaje zabezpečiť pred zneužitím a je povinný osobné údaje používať iba na účel vyššie uvedený.

Bezpečnostná dokumentácia k nahliadnutiu sa nachádza na recepcii salóna.